Obsah stránky

Poskytování informací

Poskytování informací, příjem a podání

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příjem žádostí a způsob podání

Osobně:                            na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách, viz. www.jezborice.cz

Telefonicky:                      +420 607 425 676

Poštou:                             Obec Jezbořice, Jezbořice 67, 530 02 Pardubice.

Elektronicky: e-mail:        info@jezborice.cz 

datová schránka:              3u5bhjn

Žádost musí být kompletně vyplněna a podána na uvedeném formuláři, viz. níže ke stažení a musí splňovat tyto náležitosti, které musí být zcela zjevné:

  • komu je konkrétně žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována.

Pozn.: Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující nebo informace svojí podstatou či rozsahem nemůže být poskytnuta ústně, je třeba podat žádost písemně.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Je-li žádost nekompletní, nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů.

 Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost je žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po vypršení lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Příjem a vyřízení odvolání

Osobně:                            na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách, viz. www.jezborice.cz

Poštou:                             Obec Jezbořice, Jezbořice 67, 530 02 Pardubice.

Elektronicky: e-mail:         info@jezborice.cz 

datová schránka:              3u5bhjn

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace, viz. níže ke stažení, musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu.

Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad, viz. níže ke stažení.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Tyto stránky nepoužívají žádné identifikující soubory cookie.